1. Procedura recenzowania jest zgodna z zasadami etyki wydawniczej, wypracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE).
 2. Prace nadsyłane są do Redakcji Czasopisma podlegają w pierwszej kolejności wstępnej ocenie pod kątem wymogów formalnych (Wskazów wydawnicze dla autorów), poziomu merytorycznego i językowego.
 3. Redakcja Czasopisma zapewnia dobór odpowiednich recenzentów z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego – prace naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, a także przez specjalistów z danej dziedziny.
 4. Prace wstępnie zakwalifikowane do druku podlegają obowiązkowo dwóm recenzjom naukowym, sporządzonym przez pracowników naukowych spoza Uczelni, z przestrzeganiem zasady przeciwdziałania konfliktom interesów na linii autor – recenzent.
 5. Recenzentowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez Radę Naukową, zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 grudnia 2015 r. i Zarządzeniem Nr 19/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 lutego 2022 r.
 6. Recenzja powinna być sporządzona z zachowaniem następujących zasad: autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process) i nie zachodzi między nimi konflikt interesów; recenzja opiera się na zasadzie bezwzględnej obiektywności i rzetelności źródeł; recenzja powinna być sporządzona na formularzu recenzji; proces recenzji ma charakter poufny.
 7. Recenzent może: zaakceptować pracę do druku w przedstawionej formie, zakwalifikować ją warunkowo (co wiąże się z koniecznością dokonania przez autora poprawek zasugerowanych w recenzji) lub odrzucić pracę jako nienadającą się do druku.
 8. Autor ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi Recenzentowi.
 9. W przypadkach spornych lub skomplikowanych istnieje możliwość powołania dodatkowego recenzenta.
 10. Warunkiem wydania publikacji jest ostatecznie pozytywna recenzja i zgoda Redaktora Naczelnego.
 11. Raz do roku publikowana jest lista wszystkich recenzentów z danego roku kalendarzowego.
 12. Wszystkie nadsyłane prace i oryginały recenzji są archiwizowane w dokumentacji Redakcji Czasopisma lub Wydawnictwa Naukowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.